Politika privatnosti

KD CAPITAL LTD Politika privatnosti

Ko smo mi?

Mi smo KD Capital Ltd. sa sedištem u ul. L. Karavelov 2, Plovdiv, Bugarska, EU PDV broj : 205391327. Bavimo se povezivanjem potencijalnih klijenata/podnosioca upita ili zahteva, s bankama s kojima sarađujemo, a u cilju zaključivanja ugovora o kreditu/zajmu/pozajmici između banke i klijenta.

Obradu ličnih podataka shvatamo ozbiljno i posvećeni smo zaštiti podataka, i poslujemo u skladu s Opštom EU uredbom o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Ovom Politikom želimo da na transparentan i jasan način prikažemo kako obrađujemo lične podatke.

Šta znači obrada ličnih podataka i čije lične podatke obrađujemo?

Lični podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bilo automatizovanim bilo neautomatizovanim sredstvima kao što su prikupljanje, beleženje, organizacija, strukturisanje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, pronalaženje, obavljanje uvida, upotreba, otkrivanje prenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Mi obrađujemo lične podatke posetioca naše web stranice koji su dali saglasnost za obradu ličnih podataka u određene svrhe, podatke ispitanika koji su podneli upit ili zahtev za kredit/zajam/pozajmicu putem naše web stranice.

Kada i zašto obrađujemo lične podatke?

Možemo obrađivati Vaše lične podatke za direktni marketing i sprovođenje istraživanja tržišta ako nam za to date saglasnost.

Kada preko naše web stranice pošaljete upit ili zahtev za kredit/zajam/pozajmicu, tada Vaše lične podatke obrađujemo u ime banke kojoj se taj upit ili zahtev prosleđuje, i mi tada postupamo u svojstvu izvršitelja obrade.

Obrada ličnih podataka posetitelja naše web stranice koji podnose upit ili zahtev banci vezano uz izdavanje kredita/zajma/pozajmice vrši se u cilju zaključivanja ugovora i izvršavanja obaveza iz ugovora između banke i klijenta (ispitanika), kao i u svrhu ispunjenja zakonskih obaveza banke u pogledu zaključivanja ugovora – identifikacije klijenta. Banka kojoj se prosleđuju Vaši lični podaci u cilju zaključenja ugovora, može iste obrađivati i radi ostvarivanja legitimnih interesa (eventualnih sudskih postupaka i sl.)

Kad postupamo u svojstvu izvršitelja obrade, dobićete obaveštenje o obradi ličnih podataka od strane banke koja je nosioc obrade.

Pravna osnova za obradu podataka

Na osnovu Vaše saglasnosti, Vaše lične podatke obrađujemo za direktni marketing i sproveđenje istraživanja tržišta. Saglasnost možete povući u bilo kom momentu (opt-out ili slanjem e-mail-a) i mi ćemo prestati sa obradom Vaših ličnih podataka.

Kada obrađujemo podatke lica koja podnesu upit ili zahtev za kredit/zajam/pozajmicu,  delujemo u ime partnerske banke i tada se lični podaci obrađuju radi zaključenja i izvršenja ugovora, ispunjenja zakonskih obaveza banke i legitimnih interesa banke. Mi ćemo Vas uvek obavestiti o tome u čije ime prikupljamo podatke, za koje svrhe, kao i o drugim detaljima obrade.

Koje podatke obrađujemo?

Za potrebe direktnog marketinga i istraživanja tržišta, obrađujemo podatke posetioca naših web stranica, potrebne da možemo stupiti u kontakt (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona).

Kada postupamo kao izvršitelj obrade i podatke prikupljamo u ime banke, lične podatke prikupljamo od posetioca naših web stranica, koji podnose upit ili zahtev za kredit/zajam/pozajmicu. Obim podataka koji se obrađuju zavisi od instrukcija dobijenih od banke za koju se podaci obrađuju.

Prilikom podnošenja upita ili zahteva, podnositelj zahteva treba da popuni lične identifikacijske podatke (ime, prezime, pol, datum i mesto rođenja itd.), kontakt podatke (adresa, telefon, e-mail I sl.), podatke o bankovnom računu. U cilju potvrde identiteta, od podnosioca možemo zatražiti da napravi fotografiju sa ličnom kartom.

Banka kod koje se aplicira za kredit/zajam/pozajmicu može tražiti dodatne informacije ili da podnosilac zahteva dostavi dodatnu dokumentaciju.

Ako je shodno pravilima banke obavezno da postoji ugovoreno jamstvo za isplatu po osnovu ugovora s bankom, od podnosioca zahteva može se tražiti i dostavljanje potvrde o ugovorenom jamstvu, i podaci podnosioca zahteva se dele sa davaocem jamstva radi realizacije jamstva. Uz Vašu izričitu saglasnost, Vaši kontaktni podaci (adresa elektronske pošte, telefonski broj) mogu se deliti sa pružateljima usluge jamstva i za potrebe davanja ponude svojih proizvoda i usluga putem direktnog marketinga.

Kolačići

Kolačić je tekstualna datoteka koju šalje internetska stranica i koja se sprema na korisnički uređaj. Internetska stranica nema pristup drugim datotekama na korisničkom uređaju. Sadržaj kolačića ne dopušta identifikaciju korisnika.

Na našoj web stranici koristimo kolačiće za izradu statističkih podataka koji se koriste za optimizaciju i menjanje usluge koju pružamo radi boljeg prilagođavanja potrebama korisnika, održavanje sesije internetske stranice, optimizacija alata koji se koriste na internetskoj stranici (npr. kalkulatori).

Za više informacija o korišćenju kolačića molimo pročitajte našu Politiku o kolačićima.

Na koji način prikupljamo lične podatke?

Lične podatke prikupljamo direktno od ispitanika putem popunjavanja online formi na našoj web stranici.

Zaštita podataka

Podatke obrađujemo na način kojim se osigurava sigurnost i poverljivost podataka,  omogućava zaštita podataka, smanjenje količine podataka, poštovanje načela vezano uz opseg obrade, razdoblje čuvanja i dostupnost podataka.

Implementirali smo razne tehničke, organizacione i elektronske mere u cilju zaštite podataka od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmena ili uništenja.

Transfer i deljenje podataka

Podatke koje obrađujemo u svojstvu nosioca obrade možemo deliti sa svojim saradnicima koji nam pružaju usluge (npr. usluge održavanje informacionog sastava) u meri u kojoj je neophodan pristup ličnim podacima za potrebe pružanja usluga. Lične podatke ne prenosimo u zemlje koje nisu članice EU ili EGP,  osim ako  za to postoji zakonita osnova, uključujući primatelju u zemlji za koju je utvrđeno da pruža odgovarajući nivo zaštite u skladu sa GDPR, odnosno na osnovu  instrumenta koji pokriva EU zahteve za prenos Ličnih podataka izvan EU.

Kada podatke obrađujemo u svojstvu izvršitelja obrade, iste prosleđujemo banci u čije ime prikupljamo lične podatke u svojstvu izvršitelja obrade. Banke mogu dalje deliti podatke u skladu sa svojim internim politikama. Mi ćemo Vas uvek kada podnosite upit ili zahtev preko naše web stranice obavestiti u čije ime obrađujemo podatke i o detaljima obrade. Takođe, u cilju realizacije jamstva vezanog uz ugovor s bankom, Vaše podatke možemo proslediti davaocu jamstva.

Koliko dugo čuvamo podatke?

Podatke koje obrađujemo na osnovu saglasnosti čuvamo do povlačenja saglasnosti.

Podatke koje obrađujemo u ime banke s kojom sarađujemo, čuvamo u periodu koji odredi banka kao nosioc obrade.

Koja su Vaša prava u odnosu na obradu Vaših ličnih podataka?

U skladu s GDPR-om imate sledeća prava u odnosu na svoje lične podatke:

  1. Pravo da budete obavešteni o obradi ličnih podataka.
  2. Pravo na pristup podacima – da budete obavešteni o tome da li Vaše podatke obrađujemo ili ne, pravo na pristup tim podacima ako obrada postoji.
  3. Pravo na ispravku – u slučaju da su podaci koje o Vama obrađujemo netačni ili nepotpuni ili ih želite izmeniti, imate pravo tražiti ispravku istih odnosno nadopunu nepotpunih ličnih podataka.
  4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) – ako ste povukli svoju saglasnost za obradu ličnih podataka, ako se Vaši lični podaci nezakonito obrađuju ili ako Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni.
  5. Pravo na ograničenje obrade – na primer ako ste podneli prigovor na obradu podataka, ako  sumnjate u tačnost ličnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, ali ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahteva.
  6. Pravo na prenosivost podataka – ako se obrada izvodi automatizovanim sredstvima, možete zatražiti direktni prenos Vaših ličnih podataka drugom nosiocu obrade, ako isto bude tehnički izvodljivo.
  7. Pravo na prigovor i pritužbu.

Ako smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava, imate pravo podneti prigovor:

  • info@liderpress.hr
  • Komisiji za zaštitu ličnih podataka www.cpdp.bg, e-mail:  kzld@cpdp.bg, adresa: Prof. Cvetan Lazarov br. 2, Sofija, Bugarska.

Ako želite da ostvarite neko pravo u odnosu na obradu ličnih podataka kada Vaše podatke obrađujemo u ime banke, ako zahtev uputite nama, isti ćemo proslediti banci kao nosiocu obrade. Mi ćemo Vas pre obrade ličnih podataka obavestiti o kontakt podacima nosioca obrade.

Šta ako ne želite da se obrađuju vaši lični podaci?

U slučaju da je obrada zasnovana na saglasnosti, ako ne želite dati saglasnost, nećemo ni obrađivati Vaše lične podatke, a ako povučete već datu saglasnost, obustavićemo obradu Vaših podataka.

U slučajevima kada podatke obrađujemo u ime banke, obrada podataka se vrši radi zaključenja i izvršenje ugovora s bankom, pa ako ne želite da se obrađuju Vaši lični podaci, nećete moći da sklopite ugovor s bankom.

Izmene politike privatnosti

Zadržavamo pravo da menjamo našu Politiku privatnosti, a na našoj web stranici će uvek biti objavljena aktualna Politika privatnosti.

Kontakt

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi s Obradom vaših Ličnih Podataka, molimo kontaktirajte nas na  info@liderpress.hr.

Zašto odabrati nas?

Višegodišnje iskustvo u finansijama svrstalo nas je među vodeće kada je u pitanju mikrokreditiranje.

Transparentnost

Ovde nema skrivenih troškova. Pre nego se prijavite za kredit izračunajte unapred sve troškove vraćanja kredita, pozajmica i zajmova.
k

Ispunite obrazac

Nakon što ste odabrali iznos koji želite da Vam isplatimo na račun, potrebno je uneti sve tražene podatke i popuniti obrazac za prijavu.

Naš odgovor

Ako ste uspešno popunili obrazac i poslali ga nama na proveru, uskoro možete očekivati povratnu informaciju o odobrenju zajma.

Isplata

Po odobrenju kredita, pozajmice ili zajma Vaš novac će biti isplaćen direktno na račun. Isplata moguća već nakon 15 minuta od odobrenja.
         
Ocena: 4.5 / 5 (114 ocena)

Home » Politika privatnosti