Objava

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Ko obrađuje Vaše lične podatke?

KD Capital Ltd. sa sedištem u ul. L. Karavelov 2, Plovdiv, Bugarska, EU PDV broj : 205391327 (mi) prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke u ime Ferratum Bank p.l.c., upisan u Registar društava Malte pod brojem C 56251, sa sedištem na adresi St. Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta (dalje: Ferratum ili banka), telefon 0800 7707, e-mail info@ferratumbank.hr.

Ferratum bank p.l.c. je dio Ferratum Grupe – zajedno s drugim društvima čiji je većinski član društva direktno ili indirektno Ferratum Oyi (broj Finskog Trgovačkog registra 1950969-1, sa sedištem na adresi Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republika Finska).

Ferratum je odgovoran za obradu vaših Ličnih podataka i kao takav bi se trebao smatrati nosiocem obrade podataka skladno GDPR-u, a mi, kao izvršitelj obrade obrađujemo lične podatke prema instrukcijama Ferratum-a.

Više detalja o načinu obrade od strane Ferratum-a možete saznati na  https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf

Zašto se obrađuju lični podaci?

Vaši lični podaci obrađuju se u svrhu zaključivanja i izvršavanja ugovora o kreditu/zajmu/pozajmici i ako ne želite da dostavite sve tražene lične podatke, nećemo moći da prosledimo Vaš zahtev banci i banka neće moći da zaključi ugovor s Vama.

Navedena obrada uključuje urednu identifikaciju podnosioca zahteva ili upita za kredit/zajam/pozajmicu, sprovođenje kreditnih provera i procena, proveru i procenu rizika na strani podnosioca zahteva, a sve u svrhu odlučivanja da li i pod kojim uslovima će Ferratum zaključiti ugovor o izdavanju kredita/zajma/pozajmice s podnosiocem zahteva.

Pravna osnova takve obrade je sklapanje i izvršavanje ugovora s podnosiocem zahteva, kao i legitimni interesi Ferratum-a da osigura da je klijent pouzdan i kreditno sposoban, da naplati sve dugovane iznose, kao i zakonske i regulatorne obaveze Ferratum-a koje proizlaze iz primenjivih zakona, uključujući zakone i propise koji uređuju kreditne institucije/zajmodavce, kao što su obaveza izveštavanja regulatora, pravila o sprečavanju pranja novca (AML) i finansiranja terorizma, propisi o urednoj identifikaciji klijenta (KYC) i osiguranju pouzdanosti i kreditne sposobnosti klijenta.

Koji podaci se obrađuju?

Radi ostvarivanja svrhe, prikupljaju se sledeći lični podaci:

 1. podaci za identifikaciju (npr. ime, lični identifikacioni broj, datum rođenja, mesto rođenja, podaci o identifikacijskom dokumentu i njegova kopija, fotografija s ličnom kartom u cilju provere identiteta);
 2. kontakt podaci (npr. adresa, broj telefona, e-mail adresa);
 3. bankovni podaci (npr. bankovni ID, naziv banke, vlasnik računa, broj računa).

Pored navedenog, Ferratum može od Vas zahtevati i druge podatke za ostvarivanje svrhe, kao što su:

 1. finansijski podaci (npr. plata, prihodi, imovina, odgovornosti, imovina);
 2. podaci vezani uz ugovor s davaocem jamstva;
 3. podaci vezani uz poreklo imovine (npr. podaci o poslodavcu, poslovnim partnerima, poslovnim aktivnostima i stvarnim korisnicima, podaci koji pokazuju izvor vaših prihoda i bogatstva);
 4. podaci vezani uz kreditnu sposobnost/pouzdanost (npr. podaci vezani uz ponašanje prilikom plaćanja, podaci o šteti izazvanoj Ferratum-u ili drugim osobama, podaci koji omogućavaju Ferratum-u primena mera dubinske analize u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, osiguranje usklađenosti s međunarodnim sankcijama, uključujući svrhu poslovnog odnosa i naznaku je li klijent politički eksponirana osoba);
 5. podaci prikupljeni prilikom izvršavanja zakonskih obaveza (npr. informacije dostavljene u sklopu upita koje podnesu istražna tela, javni beležnici, porezna tela, sudovi i izvršitelji);
 6. podaci o komunikaciji (npr. e-mail-ovi, snimci telefonskih razgovora);
 7. podaci vezani uz usluge (npr. izvršavanje ugovora ili njegovo neizvršavanje, istorija izvršenih transakcija, podnesene prijave, zahtevi i prigovori).

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Odluku o zaključivanju ugovora s klijentom donosi Ferratum, a Ferratum odlučuje na temelju profilisanja i/ili automatizovanog donošenja odluka je li zahtev za kredit potpuno ili delimično usvojen ili odbijen.

Odluka se donosi na temelju podataka koje podnosilac zahteva dostavi, podataka dobijenih iz spoljnih izvora, kao što su javni i privatni registri, ostale treće osobe, kao i podataka iz ranijeg ponašanja klijenata u vezi s plaćanjima prema Ferratum-u. Ne obrađuju se nikakve posebne kategorije ličnih podataka (npr. podaci vezani uz zdravlje, genetski podaci).

Profilisanje i/ili automatizovano donošenje odluka su nužni za sklapanje ugovora, kao i za ispunjenje Ferratum-ovih zakonskih obaveza vezanih uz urednu identifikaciju klijenta, procenu kreditne sposobnosti klijenta, sprečavanja prevare i pranja novca. Automatizovano donošenje odluka pomaže Ferratum-u da proveri identitet klijenta i proveri je li klijent pouzdan i kreditno sposoban, je li sposoban ispunjavati svoje obaveze skladno ugovoru. Automatizovano donošenje odluka pomaže Ferratum-u doneti poštene i odgovorne odluke o zajmu. Ferratum neće odobriti kredit/zajam/pozajmicu i može raskinuti ugovor ako sazna da klijent nije redovan s plaćanjem ili da je klijent dostavio Ferratum-u netačne podatke. Automatizovano donošenje odluka takođe pomaže smanjiti mogućnost ljudske greške, diskriminacije i zloupotrebe moći, omogućava donošenje odluka u kraćim vremenskim razdobljima, uzimajući u obzir količinu zahteva koje primi Ferratum.

Međutim, ako želite osporiti donešenu odluku, izraziti sopstvene stavove, ostvariti svoje pravo na ljudsku intervenciju nosioca obrade, možete kontaktirati Ferratum putem telefona 0800 7707, ili putem e-mail-a info@ferratumbank.hr.

Deljenje ličnih podataka

Kao izvršitelj obrade, sve lične podatke koje prikupimo u ime Ferratum-a, prosleđujemo Ferratum-u kao nosiocu obrade.

Ferratum Vaše lične podatke može podeliti sa sledećim trećim osobama:

 1. osobom (fizičkom ili pravnom) koja garantuje za ispunjenje obaveza klijenta prema Ferratum-u (npr. jamac, garant). Pravna osnova za takvo deljenje je Ferratum-ov legitimni interes da osigura izvršenje ugovora;
 2. klijentima, za ispunjenje čijih obaveza ste vi jamac. Pravna osnova za takvo deljenje je Ferratum-ov legitimni interes da osigura izvršenje ugovora;
 3. osobama koje održavaju baze podataka o zakasnelim plaćanjima. Pravna osnova takvog deljenja je Ferratum-ov legitimni interes da osigura izvršenje ugovora i legitimni interes trećih osoba da budu sposobne proceniti kreditnu sposobnost Klijenta;
 4. agencijama za naplatu potraživanja i izvršiteljima. Pravna osnova takvog deljenja je Ferratum-ov legitimni interes da osigura izvršenje ugovora;
 5. Ferratum-ovim revizorima. Pravna osnova takvog deljenja su zakonske obaveze Ferratum-a.
 6. Ferratum-ovim regulatorima. Pravna osnova takvog deljenja su zakonske obaveze Ferratum-a.

Za dalju obradu i deljenje podataka od strane Ferratum-a pročitajte Ferratum načela obrade podataka na https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf.

Prenos Ličnih podataka izvan EGP-a

Ferratum prenosi Lične podatke subjektima Ferratum Grupe i drugim primaocima  (uključujući omogućavanje pristupa Ličnim podacima) izvan Evropskog Privrednog Prostora, npr. SAD, Kanada, Indija, Švajcarska. To uključuje omogućavanje pristupa Ličnim podacima iz navedenih država. Međutim, Ferratum postupa na navedeni način jedino ako postoji zakonita osnova za takvo postupanje, uključujući primaoca koji je: (i) u državi koja osigurava primereni nivo zaštite Ličnih podataka; ili (ii) podložan instrumentu koji pokriva EU zahteve za prenos Ličnih podataka izvan EU.

Detaljnije informacije vezane uz prenos Ličnih podataka izvan EU možete dobiti kontaktiranjem Ferratum-a putem telefona 0800 7707, ili putem e-mail-a info@ferratumbank.hr.

Čuvanje Ličnih podataka

Izvršitelji obrade Lične podatke čuvaju prema instrukcijama voditelja, odnosno Ferratum-a.

Ferratum čuva vaše Lične podatke u skladu sa smernicama svoje delatnosti koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su prikupljeni ili koliko je to potrebno za zaštitu njegovih prava ili koliko je to propisano primenjivim pravnim aktima.

Najduže razdoblje koje se može primeniti je zastrani rok za sve potraživanja koje proizlaze iz transakcija, a koji iznosi 10 godina od dana poslednje transakcije ili zatvaranja računa, zavisno šta je bilo zadnje.

Vaša prava

U meri u kojoj je to predviđeno primenjivim Propisima o zaštiti ličnih podataka imate sva prava Ispitanika u odnosu na vaše lične podatke. To uključuje sledeća prava:

 1. pravo zahtevati pristup vašim Ličnim podacima;
 2. pravo dobiti kopiju vaših Ličnih podataka;
 3. pravo ispraviti netačne ili nepotpune Lične podatke koji se odnose na vas;
 4. pravo izbrisati vaše Lične Podatke;
 5. pravo ograničiti Obradu vaših Ličnih Podataka;
 6. pravo na prenosivost vaših Ličnih Podataka;
 7. pravo prigovoriti Obradi vaših Ličnih podataka, koje se temelji na vašem prevladavajućem legitimnom interesu te koji se obrađuju u svrhe direktnog marketinga;

Ako smatrate da je došlo do kršenja vaših prava, imate pravo podneti prigovor:

 • Ferratum-ovoj službi za podršku korisnicima ili;
 • Ferratum-ovom službeniku za zaštitu podataka ili;
 • Uredu Poverenika za informisanje i zaštitu podataka, adresa: Floor 2, Airways House, Triq Il – Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, telefon: +356 2328 7100, email idpc.info@idpc.org.mt ili;
 • sudovima, ako smatrate da su vaša prava povređena.

Kako biste ostvarili svoja prava, molimo da kontaktirate Ferratum-ove službe ili svoj zahtev možete uputiti i nama, a mi ćemo taj zahtev proslediti Ferratum-u kao nosiocu obrade.

Izmene načela

U slučaju da se izmeni Ferratum-ova praksa obrade ličnih podataka ili u slučaju da nastane potreba da se ova načela izmene na temelju primenjivih propisa, sudske prakse ili smernica koje izdaju nadležna tela, Ferratum je ovlašćen jednostrano izmeniti ova načela u svako doba. U tom slučaju, Ferratum će vas obavestiti putem e-maila najkasnije mesec dana pre nego izmene stupe na snagu.

Kontakt

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših Ličnih Podataka, molimo kontaktirajte Ferratum na telefon 0800 7707 ili e-mail info@ferratumbank.hr.

Ferratum je imenovao službenika za zaštitu ličnih podataka koga takođe možete kontaktirati u vezi navedenog putem sledećeg kontakta: dpo.hr@ferratumbank.hr.

Zašto odabrati nas?

Višegodišnje iskustvo u finansijama svrstalo nas je među vodeće kada je u pitanju mikrokreditiranje.

Transparentnost

Ovde nema skrivenih troškova. Pre nego se prijavite za kredit izračunajte unapred sve troškove vraćanja kredita, pozajmica i zajmova.
k

Ispunite obrazac

Nakon što ste odabrali iznos koji želite da Vam isplatimo na račun, potrebno je uneti sve tražene podatke i popuniti obrazac za prijavu.

Naš odgovor

Ako ste uspešno popunili obrazac i poslali ga nama na proveru, uskoro možete očekivati povratnu informaciju o odobrenju zajma.

Isplata

Po odobrenju kredita, pozajmice ili zajma Vaš novac će biti isplaćen direktno na račun. Isplata moguća već nakon 15 minuta od odobrenja.
         
Ocena: 4.9 / 5 (125 ocena)

Home » Objava